ข้อมูลพื้นฐาน
Slider
nsp logo

ชื่อ บริษัท

เอ็นเอสพี เวิลด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง

31 ต.ค. 2557

เลขทะเบียนนิติบุคคล

0205557037371

ทุนจดทะเบียน

20,000,000.00 บาท

รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายสมจิตต์ เผือกมูล
2. นางสุนิตา ผาวิชัย