งานขนย้ายเครื่องจักร บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) นิคมอมตะซิตี้ ระยอง

งานขนย้ายเครื่องจักร บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

Post in ศักยภาพ

งานขนย้ายเครื่องจักร

บริษัท ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

นิคมอมตะซิตี้ ระยอง