ทำเนียบผู้บริหาร
Slider
เอ็นเอสพีเวอด์

นาง สุนิดา ผาวิชัย

Mrs. Sunita Phawichai

President

       

บริษัท NSP WORLD เราไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรเป็นหลัก 

แต่เราเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น โดยใช้หลักของคุณธรรมเป็นต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ 


” โลกนี้จะดีขึ้นโดยเราไม่คาดหวังว่า สังคมจะให้อะไรกับเรา 

แต่เราจะตั้งคำถามว่าเราจะให้อะไรอะไรกับสังคม “